Søg
Euro
Dansk
Kategorier
  Menu Close

  SKAKO Concrete A/S’s salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og serviceydelser

  Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller anden skriftlig aftale, sker ethvert salg på nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i Købers ordre/accept, herunder Købers almindelige betingelser.

  Priser:

  Alt salg sker til priser, som er gældende på ordretidspunktet, medmindre andet skriftligt er aftalt.

  Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført.

  Priserne i prislisten kan til enhver tid ændres uden varsel.

  Eventuelle opgivne fragtrater er vejledende.

  Stigninger i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter Sælgers ordrebekræftelse, skal betales af Køber.

  Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, som ligger til grund for Sælgers kalkulation, tilbudsdagens kurser, medmindre prisen er opgivet baseret på en given basiskurs.

  Levering:

  Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende er aftalt.

  Når der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller et andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær leveringsstedet som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.

  Køber er pligtig til at foretage modtagekontrol og at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

  Såfremt denne forpligtelse ikke opfyldes af Køber, vil Sælger være berettiget til at foretage levering på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber antræffes, og følgeseddel eller transportørens fragtbrev anses i så fald som dokumentation for gennemført levering.

  Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på Købers adresse eller et andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.

  Risikoen for varen overgår til Køber ved levering.

  Betaling:

  Når intet andet udtrykkeligt er anført i Sælgers ordrebekræftelse – og forudsat aftalt varekredit – sker betaling efter de for Købers konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser.

  Købesummen faktureres og forfalder til betaling ved levering. Dersom Købers forhold medfører, at leveringen ikke kan ske som aftalt, forfalder købesummen til betaling på det aftalte leveringstidspunkt.

  Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er Sælger, uden at dette pådrager Sælger erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har indbyrdes sammenhæng.

  Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

  Rabatter ydes ikke på offentlige afgifter.

  Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms.

  Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten med 7% over refinansieringsrenten fra den Europæiske Central Bank. Renten beregnes månedsvis med 1/12 af årsrenten

  Ansvarsbegrænsning:

  Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelsen, og som ikke skyldes Sælgers forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, værkets, transportørens eller anden tredjemands svigt o.l.. fritager Sælger fra ansvar for kontraktens opfyldelse.

  Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælger, yder Sælger erstatning efter dansk rets almindelige regler. Dagbøder og indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance og lign. erstattes ikke.

  Annullering og ændringer af ordrer:

  Annullering eller ændring af ordre, herunder ændringer af specifikationer, mængde og leveringstidspunkt kan kun ske med Sælgers skriftlige accept.

  De med annullering eller ændringer forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning  som følge af udskudt leveringstidspunkt, dækkes fuldt ud af Køber.

  Returvarer:

  Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Gældende 6 måneder fra købsdato.

  Varerne skal være ubrugte, i fejl- og mangelfri stand, samt i original og ubrudt emballage.

  Dog tages varer, der er specielt produceret og/eller hjemtaget til Køber, ikke retur.

  Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af salgsprisen ekskl. moms ved frankolevering til Sælgers adresse eller et andet af Sælger anvist sted.

  Garanti:

  På Sælgers egenproducerede dele ydes 1 års garanti for fabrikationsfejl. På sliddele yder Sælger ingen garanti.

  Ved reparationer ydes der 1 års garanti på udskiftede dele, samt 3 måneders garanti på monteringsarbejde.

  Sælger yder ikke selvstændig garanti på handelsvarer, og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti fra Sælger til Køber, således at der ikke over for Sælger kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

  Garantier er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, og brugs-, monterings- og beskyttelsesanvisninger er fulgt.

  Mangler:

  Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

  Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks, dog senest 8 dage efter varens levering.

  Såfremt materialerne skal monteres eller indgå i en montage, som ikke foretages af Køber, skal Køber sørge for, at materialerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montagen er påbegyndt.

  Såfremt der konstateres mangler, for hvilke Sælger hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er Køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering, medmindre Sælger foretager omlevering uden ugrundet ophold. Hæves købet, er Køber pligtig til at stille de leverede varer til Sælgers rådighed i samme stand som de var ved leveringen.

  Har Køber ikke inden 1 år efter levering reklameret overfor Sælger over en skjult fejl eller mangel, kan han ikke senere gøre denne gældende, medmindre Sælger skriftligt har påtaget sig at indestå for varen i længere tid.

  Værneting:

  Eventuelle tvister i anledning af leverancen skal afgøres ved retten, hvor Sælgers virksomhed er beliggende. Tvister skal afgøres under anvendelse af dansk ret.

  18.06.2010